Сайт ережелері
Правила
KZ
|
RU

1. Негізгі терминдер мен анықтамалар

«Шын жүректен» сайты - https://jurekten.kz/ мекен-жайында орналасқан.

Алғыс – алғыс жіберілген адам немесе адамдар тобы туралы ақпаратты қамтитын жалпыға ортақ Интернет парақша. Бұл парақшаны сайттың пайдаланушылары жасайды және олар өздері жариялаған деректердің дұрыстығына дербес жауап береді. Егер алғыс мазмұны үшінші тұлғалардың авторлық және басқа да құқықтарын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған жағдайда, жауапкершілік оны орналастырған пайдаланушыға да жүктеледі.

Сайт қонағы - сайтта орналастырылған ақпаратпен тек танысу мақсатында кіретін, бірақ өзі Алғыс жазбайтын сайт қолданушысы.

Алғыс авторы - веб-форманы қолданып, сайтта алғыс жариялау процедурасын жүзеге асырған пайдаланушы.

Сайт модераторлары – сайт пайдаланушылары жіберген алғыс сөздерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және сайттың басқа да ережелеріне сәйкестігі тұрғысынан тексеруге уәкілетті сайт басшылығы тағайындаған қызметкерлер.

Модерация - бұл алғыстың осы Ережеге, сондай-ақ жалпыға ортақ моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келуін қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы. Модерация құралдары мынадай шараларды қамтиды: алғыс мазмұны осы Ережеге және осы Ережеде көзделген басқа шараларға қайшы келген жағдайда, алғыс мәтіндерін түзету немесе жою, жеке қолданушылардың немесе пайдаланушылар тобының, алғыс авторларының сайт функцияларын қолдануын толық немесе ішінара шектеу.

2. Жалпы ережелер

Осы Ережелер әкімшілікпен бекітілген және сайттың басты бетінде сілтеме ретінде жарияланған. Бұл Ережелер сайтта алғыс жариялаудың негізгі принциптерін анықтайды, сонымен қатар сайт мазмұны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, адамгершіліктің негізгі қағидалары мен нормаларына сәйкес келуін қамтамасыз ету мақсатында пайдаланушының сайтты қолдану тәртібін белгілейді.

Сайтты пайдалану тәртібін Әкімшілік анықтайды. Егер басқа келісім-шарттарда өзгеше белгіленбесе, әкімшіліктің сайт жұмысына байланысты сайт қонақтары мен пайдаланушылары алдында ешқандай міндеттемелері жоқ.

Қонақтардың немесе пайдаланушының сайтты қолдануы келесі шарттарды қабылдаған жағдайда ғана заңды болады:

1. Қызметтердің қол жетімділігіне немесе пайдалану мақсаттарына сәйкестігіне ешқандай кепілдік берілмейді.

2. Қызметтер сайттың қолданыстағы ұйымдастырушылық-техникалық мүмкіндіктері мен функционалдық шектеулері аясында ұсынылады.

3. Блогта жарияланған материалдарды сайт навигациясын жеңілдету және ақпаратты тиімді іздеуді ұйымдастыру үшін сайттың басқа да интернет-парақшаларына автоматты түрде ішінара көшіруге жол беріледі.

4. Авторлар мен пайдаланушылар сайтқа авторлық құқығы өздеріне тиесілі материалдарды еркін орналастыруға құқылы. Авторлық құқығы басқаларға тиесілі объектілерді авторларының келісімінсіз және олардың дерек көздеріне сілтеме жасамай, сайтқа орналастыруға тыйым салынады. Осы ереже бұзылған жағдайда жауапкершілік толығымен алғыс авторына жүктеледі.

5. Әкімшілік сайттың мазмұнына (ақпараттық мазмұнына) өзгерістер енгізу, онда орналастырылған материалдардың орнын ауыстыру және сұрыптау, қызметтің техникалық платформасын толықтыру және жетілдіру құқығына ие (бұл парақшаның дизайнына, парақшаның құрылымы мен сілтемелеріне, навигация және іздеу жүйелеріне өзгерістер әкелуі мүмкін).

6. Сайттың кез-келген қолданушысына басқа қолданушыларға қатысты дөрекі мәлімдемелер жасауға, мәдениетсіздік танытуға тыйым салынады. Сайтта балағат сөздер жазуға, жанжалдар тудыруға болмайды. Ұятсыз, қорлаушы сөздерді, олардың формасына және кімге бағытталғанына, әріптерді белгілермен ауыстырғанына қарамастан қолдануға қатаң тыйым салынады.

7. Ұлтаралық араздыққа, қоқан-лоққылар мен нәсілшілдік мәлімдемелер, терроризмді, экстремизмді, есірткіні насихаттау, жанама немесе ашық түрде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын немесе халықаралық құқықты бұзудың дәлелі болып табылатын басқа тақырыптар мен материалдарға қатаң тыйым салынады. Мұндай хабарламаларды жариялауға тырысқан қолданушылар бұғатталады. Осы мақсатта барлық сайт қолданушыларының IP мекен-жайлары сақталады.

8. Әкімшілік өз қалауы бойынша, сайттың ақпараттық мазмұнын арттыру және жайлылықты қамтамасыз ету мақсатында кедергi жарнаманы (спам, бейəдеп жарнама, күмәнді сипаттағы жарнамалық хабарламалар және т.б.) алып тастауға құқылы. Сондай-ақ осы ережені немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға байланысты әрекеттерді жасаған пайдаланушылардың сайтқа кіру мүмкіндігі шектеледі.

9. Ережелермен келіспеген жағдайда, сайт қонақтары/қолданушылары сайтты пайдалануды жалғастырудан бірден бас тартуы керек. Кез келген тұлғаның сайтты пайдалану фактісі (ақпаратты қарау, алғыс жариялау мақсатында сайтқа кіру) осы тұлғаның осы ережеге толық және сөзсіз келісімін білдіреді және кез келген әрекетті жасау кезiнде, осы Ережелерді түсіндіруге және сақтауға байланысты шешімдерде əкiмшiлiктiң əрекеттерiне толық сенiмдiлiк бiлдiредi.

3. Қорытынды ережелер

Сайтта техникалық ақаулар болған жағдайда, əкімшілік оларды мүмкіндігінше тезірек жоюға міндеттеледі.

Сұрақтар мен ұсыныстар salem@jurekten.kz электрондық поштасына қабылданады.

01. Основные термины и определения

Сайт — веб-сайт «Jurekten.kz», расположенный по адресу http://jurekten.kz

Благодарность — публичная интернет-страница, содержащая в себе информацию о человеке или коллективе людей, которым она адресована. Данная страница создается пользователем сайта, который несет личную ответственность за достоверность указанных в ней данных. В случае, если содержимое благодарности нарушает авторские и иные права третьих лиц или законодательство Республики Казахстан, ответственность также возлагается на разместившего её пользователя

Посетитель — лицо, посещающее Сайт с целью ознакомления с размещенной на нем информацией и не размещающее Благодарностей

Автор благодарности Пользователь, осуществивший процедуру размещения благодарности на Сайте с помощью веб-формы.

Модераторы Сайта сотрудники, уполномоченные руководством Сайта на проверку размещаемых пользователями Благодарностей в части соблюдения Законодательства РК и иных правил Сайта.

Модерация — комплекс мер по обеспечению соответствия благодарностей настоящим Правилам, а также общепринятым нравственным и этическим нормам. К инструментам Модерации относятся следующие меры: полное или частичное ограничение доступа к функционалу Сайта для Посетителей, отдельных Пользователей или групп Пользователей, корректирование текстов Благодарностей, удаление Благодарностей, в случае если их содержание противоречит настоящим Правилам, а также иные меры, предусмотренные настоящими Правилами.

02. Общие положения

Настоящие Правила утверждены Администрацией и размещены (опубликованы) на Сайте в виде ссылки на главной странице. Настоящие Правила определяют основные принципы размещения благодарностей на Сайте, а также устанавливают нормы поведения Пользователей в целях обеспечения соответствия содержания Сайта требованиям законодательства Республики Казахстан, основополагающим принципам и нормам морали и нравственности.

Порядок использования Сайта определяется Администрацией. Администрация не имеет перед Посетителями и Пользователями никаких обязательств, связанных с функционированием сайта, если иное явно не указано в иных соглашениях.

Использование Сайта Посетителем или Пользователем правомерно исключительно в том случае, если он безоговорочно принимает следующие условия:

1) Услуги предоставляются как есть, т.е. без каких-либо гарантий их доступности или пригодности для целей использования.

2) Услуги предоставляются в рамках существующих организационно-технических возможностей и функциональных ограничений программного обеспечения деятельности Сайта.

3) Допускается автоматическое частичное цитирование информации, размещенной в Блогах, на других интернет-страницах Сайта в целях обеспечения удобства навигации по Сайту и эффективного поиска информации.

4) Авторы и Пользователи вправе свободно размещать на страницах Благодарностей объекты авторского права, авторские права на которые им принадлежат. Запрещается размещение на страницах Благодарностей объектов авторского права, авторские права на которые принадлежат другим лицам, без соответствующего согласия данных лиц и ссылки на их источник. В случае нарушения данного правила, ответственность полностью возлагается на Автора Благодарности

5) Администрация оставляет за собой право вносить изменения в структуру контента (информационного содержимого) Сайта, перемещать и сортировать размещенные на нем материалы, дополнять и развивать техническую платформу сервиса (что может повлечь за собой изменения дизайна, структуры страниц, систем навигации и поиска, гиперссылок).

6) Любому Пользователю сайта запрещены высказывания в грубой форме, хамство в отношении других Пользователей. На сайте запрещена ненормативная лексика, провокация конфликтов. Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы, в том числе при подмене букв символами.

7) Строго запрещены угрозы и призывы к межнациональной розни, высказывания расистского характера, разжигание межрелигиозной розни, пропаганда терроризма, экстремизма, наркотиков и прочие темы и материалы, косвенно или явно являющиеся свидетельством нарушения действующего законодательства РК или международного законодательства. Попытки размещения таких сообщений приведут к блокировке. С этой целью сохраняются IP адреса всех Пользователей Сайта.

8) Администрация имеет право по своему усмотрению удалять несогласованную навязчивую рекламу (спам, сплоги, недобросовестную рекламу, рекламные сообщения сомнительного характера и т.п.) в целях повышения информативности Сайта и обеспечения комфорта Посетителей и Пользователей, а также ограничивать доступ к Сайту Пользователям, с аккаунтов которых производились действия, связанные с нарушениями данных Правил или законодательства РК.

9) В случае несогласия с Правилами Посетитель и/или Пользователь должен незамедлительно отказаться от дальнейшего использования Сайта. Факт использования Сайта каким-либо лицом (доступ к Сайту с целью ознакомления с информацией, размещения Благодарностей) означает полное и безоговорочное согласие данного лица с настоящими Правилами и выражает его полное доверие действиям Администрации в принятии любых решений, относящихся к интерпретации и соблюдению настоящих Правил.

03. Заключительные положения Правил

В случае возникновения технических неисправностей Сайта Администрация обязуется устранить их в максимально короткие сроки.

Вопросы и предложения принимаются на e-mail salem@jurekten.kz